تبلیغات
 
 
 
تاریخ :  پنجشنبه 18 مهر 1392
بازدید :  89
نویسنده :  alone-boy-in-life

 

ما نسلی هستیم که نه به پدرمان رفتیم نه به مادرمان،


ما به "گا" رفتیم! 
 
تاریخ :  دوشنبه 15 مهر 1392
بازدید :  66
نویسنده :  alone-boy-in-life

حافظا دردی دارم به کی گویم دردم را

 

حافظ:.مدرسان شریف

حافظا بار سفر بستم کجا برم دلم را

حافظ:.مدرسان شریف

حافظا تنهایم کجا یابم دلبری را

حافظ:.مدرسان شریف

حافظا

حافظ:.مدرسان شریف

چی؟

حافظ: مدرسان شریف

کی؟

حافظ: مدرسان شریف

کجا؟

حافظ : مدرسان شریف

  
 
تاریخ :  دوشنبه 15 مهر 1392
بازدید :  82
نویسنده :  alone-boy-in-life

یکی میگفت:

ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺩﯾﻢ واسم اس.ام.اس اﻭﻣﺪ!

 

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﺳﺖ ﺯﻥ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ!

ﻣﻦ

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺣﺎﻻ ﻛﻲ ﻫﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺶ ؟

ﻣﻦ

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻛﻮﭼﻴﻜﻢ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻫﺎ !

ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻦ...

ﺑﺎﺑﺎﻡ رو به من : اه؛اه ... پاشو گمشو! این بچه رم هوایی کردی!

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ

ﺣﺎﻻ اس.ام.اس از کی بود؟

"ایــرانسل"تاریخ :  چهارشنبه 30 مرداد 1392
بازدید :  298
نویسنده :  alone-boy-in-life

 
ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ
ﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ.... ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪ (ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﺪ

ﻛﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﻛﻒ(

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻤﻲ ﺩﯾﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻳﺮ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ، ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺻﻒ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ، ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺪﻥ!

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ، ﻭﻗﺘﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻮﺩ. :)) 
 
تاریخ :  یکشنبه 27 مرداد 1392
بازدید :  84
نویسنده :  alone-boy-in-life

اﺻﻔﻬﺎﻧﻴﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕد : ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺟﻨﮕﻰ ﺍﯾﺮﺍن آ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﯾﻪ
ﻋﺮﺍﻗﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻡ،عز ﻧﻈﺮی ﺷﺮﻋﯽ ﺍﺷﮑﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻪ :ﻧﻪ،ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ،ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ،ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﯼ!جخ صوابم دارد!!!
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻴﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺧﻪ،ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻩ ﺗﻮﻣﻦ عزﺵ اسدم،ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﻧﻪ،ﺑﻬﺶ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﯼ ﺩﯾﮕﻪ،ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﺍﺻﻔﺎﻧﻴﻪ ﻣﯿﮕﻪ:حجاقاﺣﺎﻻ ینی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺩﻭﻥ ﺑﺶ ﺑﮕﻢ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﺱ؟!؟!؟!؟!تاریخ :  پنجشنبه 10 مرداد 1392
بازدید :  110
نویسنده :  alone-boy-in-life

 یه ژاپنی به زنش می گه:
TiKi Taki
زنش میگه:
Kua Nini
ژاپنی ناراحت می شه می گه:
taka anji radiumba yaku
زنش گریه می کنه میگه:
mimi takuni kakabindamisamihi
یه جوری می خونی انگار سردرمیاری اینا چی می گن! به مسائل خانوادگی مردم چی کار داری؟تاریخ :  پنجشنبه 10 مرداد 1392
بازدید :  121
نویسنده :  alone-boy-in-life

- امروز به داداشم می گم: کلاغه برام خبر آورده که سیگار می زنی
داداشم می گه: تو چی می زنی که می تونی با پرنده ها صحبت کنی؟!

2- ملت Love می ترکونَن، ما از این پلاستیک حبابدارا

3- از نظر هندوانه تمام انسان ها چاقوکش هستند

4- گرمای کانون خانواده داره ما رو به آتیش می کشه! بابا جون برو بیرون یکم دور بزن ما به فنا رفتیم به این برکت

5- اونایی که می گن ما از اون آدماش نیستیم، دقیقا از همون آدماشن! 

 


:: بازدیدهای امروز : 573
:: بازدیدهای دیروز : 1294
:: بازدیدهای هفته : 4039
:: بازدیدهای ماه : 15511
:: بازدیدهای سال : 73258
:: کل بازدیدها : 382632
:: کاربران آنلاین : 0 نفر
:: میهمان های آنلاین : 20 نفر
:: کل اعضا : 17 عدد
:: کل مطالب : 220 عدد
:: کل نظرات : 7845